17 Sep 2015

OBC, SC, ST, LED BY THAKOR KSHTRIYA SENA LEADER ALPESH THAKOR AT MAHA DHARANA